kinja sushi

japanese sushi bar

read

location: brisbane
designer: sook kim